Language Barriers Create Country Borders

Image result for language barrier

We all should learn a new language not just to communicate, but to be able to get a better understanding of others around us. We need to start the process for the generations to come to live life where we all get along and live in a world where we survive together instead of fighting one another. We should be able to live in a world without borders or barriers, but it begins with language……Samantha E. Jonas-Rongo

我們都應該學習一種新的語言不只是溝通,但要能更好地理解我們周圍的人。我們需要啟動該進程為世世代代居住生活的地方,我們都相處和生活在一個世界裡,我們生存的戰鬥,而不是彼此在一起。我們應該能夠生活在一個沒有邊界或障礙,但它開始用語言。……Samantha E. Jonas-Rongo

Todos deberíamos aprender un nuevo idioma no sólo para comunicarse, sino ser capaz de obtener una mejor comprensión de los que nos rodean. Tenemos que empezar el proceso para las generaciones por venir a vivir la vida en el que todos llevamos y vivimos en un mundo donde sobrevivimos juntos en lugar de luchar entre sí. Debemos ser capaces de vivir en un mundo sin fronteras ni barreras, pero comienza con el lenguaje…….Samantha E. Jonas-Rongo

Мы все должны выучить новый язык не только для общения, но, чтобы иметь возможность получить лучшее понимание окружающих нас. Мы должны начать процесс для будущих поколений жить жизнью, где все мы вместе и жить в мире, где мы выживаем вместе, а не бороться друг с другом. Мы должны быть в состоянии жить в мире без границ и барьеров, но это начинается с языка…….Samantha E. Jonas-Rongo

Nous devrions tous apprendre une nouvelle langue et pas seulement de communiquer , mais pour être en mesure d’obtenir une meilleure compréhension des autres autour de nous . Nous devons commencer le processus pour les générations à venir de vivre la vie où nous entendons tous et nous vivons dans un monde où nous survivons ensemble au lieu de se battre les uns les autres . Nous devrions être en mesure de vivre dans un monde sans frontières ni barrières , mais il commence avec la langue…….Samantha E. Jonas-Rongo

يجب علينا جميعا أن نتعلم لغة جديدة ليس فقط للتواصل، ولكن لتكون قادرة على الحصول على فهم أفضل من الآخرين من حولنا. نحن بحاجة للبدء في عملية للأجيال القادمة أن تعيش حياة حيث أننا جميعا الحصول على طول ونعيش في عالم حيث نعيش معا بدلا من محاربة بعضهم البعض. يجب أن نكون قادرين على العيش في عالم من دون حدود أو حواجز، ولكنها تبدأ مع اللغة…….Samantha E. Jonas-Rongo

Noi tutti dovremmo imparare una nuova lingua, non solo per comunicare, ma per essere in grado di ottenere una migliore comprensione di altri intorno a noi. Abbiamo bisogno di avviare il processo per le generazioni a venire a vivere la vita in cui siamo tutti d’accordo e viviamo in un mondo in cui sopravviviamo insieme invece di combattere l’un l’altro. Dovremmo essere in grado di vivere in un mondo senza confini o barriere, ma inizia con il linguaggio…….Samantha E. Jonas-Rongo

Tất cả chúng ta nên học một ngôn ngữ mới không chỉ để giao tiếp, nhưng để có thể có được một sự hiểu biết tốt hơn về những người khác xung quanh chúng ta. Chúng tôi cần phải bắt đầu quá trình cho các thế hệ mai để sống cuộc sống mà tất cả chúng ta được cùng sống trong một thế giới mà chúng ta tồn tại với nhau thay vì chiến đấu với nhau. Chúng tôi sẽ có thể sống trong một thế giới không biên giới hoặc các rào cản, nhưng nó bắt đầu với ngôn ngữ…….Samantha E. Jonas-Rongo

Dapat namin ang lahat ng malaman ng isang bagong wika ay hindi lamang upang makipag-usap, ngunit upang magagawang upang makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa ng iba sa paligid sa amin. Kailangan namin upang simulan ang proseso para sa mga darating na henerasyon sa live na buhay na kung saan namin ang lahat ng makakuha ng kasama at mabuhay sa isang mundo kung saan nagpapatuloy kami magkasama sa halip na labanan ang isa’t isa. Kami ay dapat ma upang mabuhay sa isang daigdig na walang hangganan o hadlang, ngunit ito ay nagsisimula sa wika…….Samantha E. Jonas-Rongo

Մենք բոլորս պետք է սովորել նոր լեզու է ոչ միայն շփվելու, այլեւ կարողանան ստանալ ավելի լավ հասկանալ, թե ուրիշների շրջապատում: Մենք պետք է սկսել գործընթացը, որ սերունդների է ապրել կյանքը, որտեղ մենք բոլորս միասին, եւ ապրել մի աշխարհում, որտեղ մենք գոյատեւել միասին, այլ ոչ թե պայքարում են մեկը մյուսին. Մենք պետք է կարողանանք ապրել մի աշխարհում, առանց սահմանների եւ արգելքների, բայց դա սկսվում լեզվով…….Samantha E. Jonas-Rongo

Wir alle sollten eine neue Sprache nicht nur zu kommunizieren, aber in der Lage, ein besseres Verständnis der anderen um uns herum zu sein zu lernen. Wir müssen den Prozess zu starten für die kommenden Generationen zu leben, wo wir alle zusammen zu bekommen und leben in einer Welt, wo wir zusammen statt gegeneinander kämpfen zu überleben leben. Wir sollten in der Lage, in einer Welt ohne Grenzen oder Barrieren zu leben, aber es beginnt mit der Sprache…….Samantha E. Jonas-Rongo

Ba chóir dúinn go léir teanga nua ní hamháin a chur in iúl, ach a bheith in ann a fháil tuiscint níos fearr ar dhaoine eile thart timpeall orainn a fhoghlaim. Ní mór dúinn chun tús a chur le próiseas do na glúine atá le teacht an saol nuair a fháil againn go léir chomh maith agus ag maireachtáil i ndomhan ina maireachtáil againn le chéile in ionad an troid a chéile chun maireachtáil. Ba cheart dúinn a bheith in ann maireachtáil i ndomhan gan teorainneacha nó bacainní, ach tosaíonn sé le teanga…….Samantha E. Jonas-Rongo

Waxaan oo dhan waa iney bartaan luqad cusub ma ahan oo keliya in ay la xiriiraan, laakiin si ay u awoodaan in ay helaan faham wanaagsan oo dadka nagu wareegsan. Waxaan u baahanahay si ay u bilaabaan habka loo jiilasha soosocda in ay ku noolaadaan nolol halka aan dhan u hesho iyo ku noolnahay adduun halkaas oo aan ku noolaan wada halkii ay dagaal midba midka kale. Waa in aan awoodin in ay ku noolaadaan dunida oo aan xuduudaha ama caqabadaha, laakiin waxay ka bilaabanaysaa afka…….Samantha E. Jonas-Rongo

Ние всички трябва да научат нов език не само да общуват, но за да бъде в състояние да получи по-добро разбиране на другите около нас. Ние трябва да започне процеса за идните поколения да живеят живот, където всички ние се разбираме и да живеем в един свят, където можем да оцелеят заедно, вместо да се биете един на друг. Трябва да можем да живеем в свят без граници или бариери, но тя започва с език…….Samantha E. Jonas-Rongo

One thought on “Language Barriers Create Country Borders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s